Договір приєднання

ПРЕАМБУЛА

Товариство з обмеженою відповідальністю “СІЕТ ХОЛДІНГ” (далі - Оператор), в особі директора Данилюка Едуардра Олександровича, який діє на підставі Статуту, пропонує укласти даний договір на підставі статті 634 Цивільного Кодексу України шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор надає Користувачу послуги з організації доступу до електронної системи охорони здоров’я шляхом забезпечення реєстрації користувачів, автоматичного розміщення, отримання і передачі інформації та документів щодо надання медичних послуг через веб-портал МІС “Каштан”, який розташований в мережі Інтернет за адресою: https://ehealth.ciet-holding.com (далі – веб-веб-портал). 1.2. Склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Регламентом медичної інформаційної системи «Каштан» (далі - Регламент). 1.3. Загальні умови, порядок надання послуг, відповідальність Оператора та Користувача, інші умови визначаються цим Договором та Регламентом.

ПРАВА ТА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання МІС «Каштан» з метою доступу до електронної системи охорони здоров’я, в тому числі для автоматичного розміщення, отримання і передачі персональної та медичної інформації, інформації і документів щодо надання медичних послуг на власний розсуд та під свою відповідальність шляхом вільного волевиявлення.
2.2. У випадку, якщо Користувач не згоден з будь-яким положенням цього Договору або Регламенту, він не укладає даний Договір та не здійснює реєстрацію на веб-порталі. Здійснення реєстрації закладу на веб-порталі однозначно свідчить про укладення з боку Користувача даного договору та згоду із усіма його умовами. У випадку незгоди з оновленними умовами даного Договору, Регламенту, після укладення даного Договору та під час надання послуг Користувач має право видалити свій аккаунт самостійно або за допомогою Оператора.
2.3. Оператор МІС забезпечує доступ усім Користувачам до електронної системи охорони здоров’я, інформаційну та консультаційну підтримку щодо користування електронною системою охорони здоров’я за допомогою МІС «Каштан», веб-портала. Оператор має право надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про свої послуги, іншу інформацію, що необхідна для належного надання послуг, використовувати SMS повідомлення з метою ідентифікації Користувача при вході у персональний кабінет/аккаунт
2.4. Користувач зобов’язується надавати/вносити дані з використанням його облікового запису через веб-портал МІС «Каштан», які є достовірними, правдивими, коректними та актуальними. У разі змін даних Користувач зобов’язується протягом трьох днів внести відповідну інформацію до електронної системи охорони здоров’я на веб-порталі та повідомити про Оператора шляхом надсилання листа на електронну пошту останього.
2.5. Користувач зобов’язується зберігати власні логін і пароль у таємниці та вживати всіх заходів для їх зберігання та несанкціонованого користувачем розголошення. Використання для отримання послуг за Договором іншими особами логіну та/або паролю Користувача, номеру телефону для входу в особистий кабінет (аккаунт) є істотним порушенням умов Договору. У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю та/або до особистого кабінету Користувача та/або несанкціонованого використання третіми особами логіна і пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця на будь-який номер служби технічної підтримки
2.6. Оператор має право зберігати персональні дані Користувачів протягом трьох років з дати реєстрації Користувача, з правом продовження на той же термін за умови, якщо Користувач не заборонив таке зберігання та/або користується послугами. Метою обробки персональних даних є надання послуг Користувачу Оператором. Останній зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію та зберігати її як конфіденційну з використанням технологій захисту інформації.
2.7. Реєстрація Користувача в електронній системі охорони здоров’я через МІС «Каштан», веб-портал здійснюється за допомогою авторизації (зокрема, реєстрації закладу) на веб-порталі.
2.8. Здійснення Користувачем реєстрації на веб-порталі (у МІС «Каштан») є повним та безумовним погодженням із пропозицією щодо укладення цього Договору, його умовами та умовами Регламенту.
2.9. Користувач МІС «Каштан», авторизуючись, підтверджує добровільність застосування ним електронної системи охорони здоров’я та МІС «Каштан».
2.10. Здійснюючи реєстрацію згідно умов даного Договору, особа, що діє від імені Користувача, підтверджує, що вона має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, у разі реєстрації юридичної особи – її повноваження укладати правочини.
2.11. Користувач зобов’язується не здійснювати копіювання будь-якої інформації з веб-порталу без попередньої домовленості з Оператором, крім інформації, що необхідна для отримання послуг.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1.За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
3.2.Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі охорони здоров’я.
3.3.Оператор має право блокувати доступ Користувача до електронної системи охорони здоров’я у випадку недотримання Користувачем положень Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року № 411 та Регламентом медичної інформаційної системи «Каштан», попередивши про це Користувача за 24 години. Відновлення доступу Користувача до електронної системи охорони здоров’я відбувається після повного усунення Користувачем допущених порушень.
3.4. Оператор не несе відповідальності за розголошення чи поширення будь-якої інформації (в тому числі – комерційної таємниці, персональних даних, іншої конфіденційної інформації), що сталося не з його вини та/або внаслідок порушення Користувачем п. 2.4. даного Договору.
3.5. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.
3.6. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір набирає чинності з моменту акцепту його публічної оферти і діє протягом невизначеного часу.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до Договору, Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом укладення даного договору в новій редакції або внесення змін до окремих пунктів Договору. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх розміщення (відображення) на веб-порталі.
5.2. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.
5.3. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках, які не передбачені законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».
5.4. Всі документи за даним Договором, у тому числі, необхідні для оплати та потребують підпису (печатки) підписуються за допомогою електронного цифрового підпису. У випадку необхідності отримання паперових документів, їхній друк, доставку на іншій стороні Договору, забезпечує сторона, якій необхідні паперові документи.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОПЕРАТОР: ТОВ «СІЕТ ХОЛДІНГ», вул. Шота Руставелі, 33-б, оф.27,м.Київ, 01033, п/р 26008220326627 в АТ «Прокредитбанк», МФО банку 320984, ЄДРПОУ - 39197392 ІПН – 391973926557, платник податку на загальних підставах email: info@ciet.holding.com